Všeobecné obchodní podmínky


Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a produktů na webu www.svobodneja.webnode.cz

Provozovatelka a poskytovatelka služeb a produktů prodávaných prostřednictvím webu uvedeného výše je

Mgr. Erika Jakelre, MBA. , IČ: 01028855 , se sídlem Hlivická 420/16, 181 00 Praha 8, zapsaná od 27. 8. 2012 v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Praha, e-mail: erika.jakerle@gmail.com , tel. +420775418705,

(dále také jen "poskytovatelka")

I. Výklad pojmů

 1. Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy při poskytování služeb terapie, konzultací, které poskytovatelka nabízí na www.svobodneja.webnode.cz či na dalších internetových službách poskytovatelky. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelkou služeb a zákazníkem.
 2. Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a zákazníkem se uzavírá v českém nebo slovenském jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.
 3. Poskytovatelka není plátcem DPH.
 4. Uhrazením odměny, popř. kupní ceny, se rozumí připsání odměny, popř. kupní ceny, na účet poskytovatelky.
 5. Chyby vzniklé při zadávání údajů před odesláním objednávky poskytovatelka opraví na základě e-mailové komunikace.
 6. Uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, a tedy zamýšlí využít služby či produkty poskytovatelky v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele a jeho smluvní vztah s poskytovatelkou bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob; v opačném případě se má za to, že zákazník je v postavení spotřebitele a na vztah s poskytovatelkou se uplatní ujednání zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Další informace viz odstavec VII. Zákazník spotřebitel.

II. Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky poskytnout zákazníkovi sezení pro vybranou terapii, koučink, či konzultaci, , který si zákazník objednal a závazek zákazníka uhradit za tento produkt nebo službu odměnu. Smlouva je realizovaná na základě objednávky učiněné na webových stránkách poskytovatelky.

III.  Individuální osobní nebo on-line konzultace nebo terapie

 1. Vybranou terapie, či konzultace - individuální osobní nebo on-line konzultace nebo terapie lze u poskytovatelky závazně objednat prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce poskytovatelky nebo objednáním termínu osobně, telefonicky či e-mailem.
 2. Kupní cenu lze uhradit bankovním převodem na základě údajů, které jsou automaticky zaslány na e-mail zákazníka uvedený v objednávkovém formuláři. Lhůta splatnosti kupní ceny se stanovuje na 7 dní, není-li stanoveno v popisu služby či produktu jinak. V případě stanoveného termínu méně než 7 dní předem, se zákazník zavazuje uhradit kupní cenu terapie, nebo konzultace v tentýž den, kdy došlo k ústnímu nebo písemnému objednání formou převodu na účet nebo osobně hned po poskytnutí služby.
 3. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatelka zákazníkovi pro uhrazení ceny nebo po uhrazení ceny v hotovosti a zašle jej v elektronické podobě na e-mail zákazníka.
 4. Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky. V případě osobního, telefonického nebo e-mailového objednání služby zákazníkem je smlouva o poskytnutí služeb uzavřena potvrzením dohodnutého termínu ze strany poskytovatelky.
 5. Obsah služby je důvěrný.
 6. V případě, že  zákazník informuje poskytovatelku o svém zdravotním stavu a obtížích pro určení případných kontraindikací. Poskytovatelka tyto poskytnuté údaje neuchovává.
 7. Individuální osobní konzultace nebo terapie provozuje poskytovatelka osobně převážně v Praze v pronajatých prostorách nebo podle dohody.
 8. Individuální sezení on-line konzultace a on-line terapie provozuje poskytovatelka prostřednictvím služby Messenger, nebo Whatsup
 9. Sezení začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že se zákazník v domluvenou hodinu nedostaví, zmeškaný čas se započítává do doby sezení. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připravena poskytovatelka, nahradí promeškaný čas zákazníkovi v dvojnásobné délce. Pokud sezení neproběhne z důvodů na straně zákazníka, aniž by zákazník svou neúčast včas omluvil, vyúčtuje poskytovatelka zákazníkovi odměnu za celé sezení.
 10. Omluva ze sezení viz IV. Další podmínky
 11. Délka sezení a výše odměny je uvedena na webových stránkách poskytovatelky.
 12. Při objednání sezení prostřednictvím objednávkového formuláře je odměna splatná bankovním převodem a to před sezením na bankovní účet poskytovatelky.
 13. Při osobním, telefonickém nebo e-mailovém objednání sezení je odměna splatná v hotovosti k rukám poskytovatelky po skončení sezení. Zákazník obdrží doklad o zaplacení.


IV. Další podmínky

Omluva ze sezení terapie a konzultace, individuální osobní nebo on-line konzultace nebo terapie.

 1. Zákazník bere výslovně na vědomí, že v případě, je-li součástí služby osobní či on-line sezení, terapie či konzultace, je možné nejpozději ve lhůtě 24 hodin před touto událostí požádat o změnu termínu ze zvlášť závažných důvodů na straně zákazníka (např. nemoc apod.), a to formou telefonátu, SMS či e-mailem na adresu erika.jakerle@gmail.com.
 2. V případě, omluví-li se zákazník z osobní či on-line terapie, sezení či konzultace v čase méně než 24 hodin před jejím konáním, rovněž formou telefonátu, SMS či e-mailem na adresu erika.jakerle@gmail.com, vzniká poskytovatelce nárok na úhradu storno poplatku ve výši 1200 Kč. zákazník má právo za sebe najít na domluvený termín náhradu.
 3. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. 


Odstoupení od smlouvy poskytovatelkou

 1. Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu či produkt za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb poskytovatelky zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi. Poskytovatelka se zavazuje poskytnout nejbližší náhradní možný termín.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatelka neodpovídá za to, že využitím jí poskytované služby získá zákazník osobní, zdravotní či jiný prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky. Výslovně poskytovatelka neodpovídá za úspěch či výsledky při aplikaci svých služeb, pokud spočívají v okolnostech, které poskytovatelka nemůže vlastními úkony jakkoli ovlivnit.
 2. Poskytovatelka používá v rámci své internetové prezentace recenze skutečných zákazníků svých služeb a digitálního obsahu, které získala od těchto zákazníků buďto na základě jejich spontánních písemných reakcí vůči poskytovatelce, nebo na vyžádání po využití služby či po konzumaci digitálního obsahu. Pro získání recenze poskytovatelka oslovuje vždy konkrétní zákazníky. Recenze nejsou upravovány, poskytovatelka si pouze vyhrazuje právo je z redakčních důvodů zkrátit či upravit gramatické nebo stylistické chyby.
 3. Pro řešení sporů z odpovědnosti za vady jsou příslušné obecné soudy, a to i pro zákazníky v postavení spotřebitele. Dále, v případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor s výše uvedenou výjimkou.
 4. Znění těchto obchodních podmínek může poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových obchodních podmínek na webu poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Smluvní vztah a práva a povinnosti účastníků dle těchto obchodních podmínek se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 22.5.2023

Vytvořte si webové stránky zdarma!